Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtaminen ja verkostoissa työskentely on jatkuvasti muuttuvaa työtä, joka pakenee määritelmiä mutta jolle on kuitenkin löydettävissä selkeät periaatteet. Kehitimme vuosien 2008-2011 aikana yhtenäistä verkostotyöskentelyn mallia Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeessa.

Kirjoitimme tästä verkostotyöskentelyn mallista oppaan: Verkostojohtamisen opas.

Luomme oppaassa kokonaisvaltaisen katsauksen verkostotyön perusteisiin. Johdantoluvussa teemme yleiskatsauksen verkostotyön määritelmiin ja näkökulmiin. Vertaamme verkostomaista toimintamallia hierarkkiseen toimintamalliin ja kuvaamme verkostotyön erityishaasteita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tarkastelemme mitä verkostojohtaminen on, mitkä ovat sen keskeiset elementit, ja minkälaisen prosessin myötä verkostoituminen etenee.

Olemme pyrkineet tässä oppaassa kuvaamaan verkostojohtamisen käytäntöjen perustan: keskeiset periaatteet ja työskentelytavat, joita tarvitaan kaikenlaisten verkostojen johtamisessa. Tällainen kokonaisuus jää väistämättä yleiselle tasolle eikä kaikkia erityistilanteita ole voitu huomioida. Kuvatut periaatteet ja mallit tarjoavat kuitenkin joustavan työkalujen kokonaisuuden, jota verkostojohtaja ja muut verkoston toimijat voivat soveltaa omissa verkostoissaan.

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hanke oli Laurea-ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Vantaan ja Espoon kaupunkien yhteinen kehittämishanke. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Uudenmaan ELY-virasto sekä Vantaan ja Espoon kaupungit. Hanke alkoi 1.2.2008 ja loppui 30.4.2011.